Centra Medyczne «Twój Lekarz»: WarszawaPoznańWrocławKraków

Polityka Prywatności

Polityka prywatności «Twój Lekarz we Wrocławiu» spółka z o.o.

Poufność danych i ochrona prywatności naszych Pacjentów i Klientów stanowi dla nas kwestię priorytetową. W związku z tym, w trosce o bezpieczeństwo Twoich danych oraz respektując obowiązujące przepisy prawa, w Centrum Medycznym «Twój Lekarz we Wrocławiu» spółka z o.o. ustanowiono politykę określającą zasady dotyczące sposobu gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych. Niniejsza Polityka Prywatności Centrum Medycznego «Twój Lekarz we Wrocławiu» spółka z o.o. ma na celu objaśnienie, jak postępujemy z informacjami dotyczącymi Ciebie. Zwroty i wyrażenia użyte w niniejszej Polityce mają następujące znaczenie:

 • dane osobowe– w rozumieniu art. 4 pkt 1) RODO oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować;
 • przetwarzanie– w rozumieniu art. 4 pkt 2) RODO oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;
 • RODO– rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
 • Administrator – w rozumieniu art. 4 pkt 7) RODO oznacza administratora danych, a więc podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych. Ilekroć w niniejszej Polityce mowa o Administratorze rozumie się przez to Centrum Medyczne «Twój Lekarz we Wrocławiu» Sp. z o.o. (dalej także: Centrum Medyczne «Twój Lekarz we Wrocławiu»), która samodzielnie decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych;

Jeżeli chcesz poznać szczegóły pozyskiwania i wykorzystywania przez nas Twoich danych osobowych, zachęcamy do zapoznania się z niniejszym dokumentem Polityki Prywatności.

Jakie dane możemy przetwarzać?

Zakres danych osobowych, jakie będziemy przetwarzać, może być różny w zależności od usługi, z jakiej korzystasz. Państwa dane osobowe możemy pozyskać w następujący sposób:

 • podczas korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną, za pośrednictwem serwisu oraz podczas nawiązywania kontaktu z wykorzystaniem danych kontaktowych podanych w serwisie:
 • Aby skorzystać z niektórych funkcjonalności oferowanych przez nasze serwisy, będziesz musiał być zalogowany lub zarejestrowany.
 • Niektóre funkcjonalności i usługi nie wymagają logowania, niemniej jednak dostęp do nich jest możliwy po przesłaniu odpowiednich formularzy.
 • Możemy również uzyskać Twoje dane gdy będziesz się z nami kontaktował, za pomocą danych kontaktowych podanych w serwisie.
 • automatycznie, podczas korzystania przez Ciebie z serwisu:

Podczas Twojej wizyty na naszych stronach internetowych i korzystania z naszych serwisów automatycznie zbierane są dane dotyczące Twojej wizyty i aktywności, w szczególności Twój adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Więcej informacji w części poświęconej plikom cookie (zob. Polityka Cookies «Twój Lekarz we Wrocławiu» spółka z o.o.). W ramach działań podejmowanych poza serwisem, «Twój Lekarz we Wrocławiu» spółka z o.o. może również przetwarzać inne dane osobowe dotyczące Ciebie.

Przetwarzanie danych osobowych

§ 1. Administrator danych i Inspektor Ochrony Danych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Centrum Medyczne «Twój Lekarz we Wrocławiu» spółka z o.o. ul. Franciszkańska, 14, lok.105, 00-214 Wrocław (dalej jako: Centrum Medyczne «Twój Lekarz we Wrocławiu»). Możesz się z nami skontaktować:

 • listownie na adres: Centrum Medyczne «Twój Lekarz we Wrocławiu» spółka z o.o. ul. Franciszkańska, 14, lok.105, 00-214 Wrocław
 • przez formularz kontaktowy na stronie https://wroclaw.twojlekarz-wawa.pl/
 • przez e-mail: biuro@twojlekarz-wawa.pl
 • telefonicznie: +48 22 831 51 55

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem możesz się kontaktować w następujący sposób:

listownie, na adres: Inspektor Ochrony Danych Centrum Medyczne «Twój Lekarz we Wrocławiu» spółka z o.o. ul. Franciszkańska, 14, lok.105, 00-214 Wrocław
przez adres e-mail: biuro@twojlekarz-wawa.pl

§ 2. Jakie dane pozyskujemy i jak je wykorzystujemy?

Za każdym razem, gdy poprosimy o podanie jakichkolwiek danych osobowych, poinformujemy Cię dokładnie o warunkach ich przetwarzania. Dotyczące Ciebie dane osobowe możemy zbierać za pomocą formularzy, czy w związku z funkcjonowaniem Twojego konta w serwisie. Twoje dane osobowe możemy również uzyskać, jeżeli napiszesz do nas lub zadzwonisz wykorzystując dane kontaktowe podane w serwisie lub w niniejszej Polityce Prywatności. Twoje dane mogą być wykorzystywane przez Centrum Medyczne «Twój Lekarz we Wrocławiu» spółka z o.o. między innymi w następujących celach:

 • w związku ze świadczeniem usług na Twoją rzecz przez Centrum Medyczne «Twój Lekarz we Wrocławiu», tj. w celu podjęcia działań dążących do zawarcia umowy w związku z Twoim żądaniem, w tym w celu przygotowania dedykowanej dla Ciebie oferty, a w przypadku zawarcia umowy pomiędzy Tobą i Centrum Medyczne «Twój Lekarz we Wrocławiu» również w celu realizacji zawartej umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, do czasu całkowitej realizacji przedmiotu umowy lub do czasu jej rozwiązania lub wygaśnięcia;
 • w przypadku korzystania przez Ciebie z usług świadczonych odpłatnie lub finansowanych ze środków publicznych w ramach refundacji, w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Centrum Medyczne «Twój Lekarz we Wrocławiu», w tym wynikających z ustaw rachunkowych i podatkowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z brzmieniem tych ustaw, przez okres wynikający z przepisów w nich zawartych;
 • udzielenia odpowiedzi na zapytanie skierowane przez Ciebie zapytanie do Centrum Medyczne «Twój Lekarz we Wrocławiu» – w oparciu o konieczność realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu w postaci udzielenia odpowiedzi na skierowane do nas zapytanie, a więc na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, do czasu udzielenia odpowiedzi na to zapytanie lub do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych;
 • prowadzenia marketingu produktów i usług własnych – na podstawie realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów w postaci prowadzenia działań z zakresu marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych, a więc art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, przy czym zgodnie z przepisami art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne potrzebujemy dodatkowej zgody na wykorzystanie podanych kanałów komunikacji w celu prowadzenia działań marketingowych. Jeśli jesteś osobą kontaktową dla nas u naszego kontrahenta to prowadzimy marketing bezpośredni naszych produktów i usług w kontekście współpracy biznesowej między nami, a firmą, którą reprezentujesz również na podstawie realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów w postaci prowadzenia działań z zakresu marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych, a więc art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. W ramach takiej relacji biznesowej będziemy między innymi wysyłać zaproszenia do spotkania, informacje o produktach, promocjach i konkursach oraz przeprowadzać badania marketingowe. Dane w tym celu możemy przetwarzać do czasu zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub do czasu wycofania zgody na otrzymywanie materiałów marketingowo-informacyjnych drogą elektroniczną;
 • do tworzenia statystyk oraz zestawień, które będą służyć poprawie skuteczności prowadzonych przez nas działań marketingowych i budowie strategii biznesowej – w zdecydowanej większości takie statystyki tworzone są w oparciu o dane nieosobowe lub dane zanonimizowane. W przypadku, gdy do tego celu będą wykorzystywane dane osobowe, ich przetwarzanie będzie odbywało się w oparciu o konieczność realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu w postaci prowadzenia działań analitycznych i statystycznych mających na celu nasz rozwój, a więc na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych.
 • nawiązania współpracy, jeśli jesteś osobą kontaktową dla nas u naszego kontrahenta lub potencjalnego kontrahenta, aby kontaktować się z Tobą w bieżących sprawach, w tym w sprawie wykonywania umów między nami a Twoim pracodawcą/podmiotem, który reprezentujesz, przedstawiania ofert, otrzymywania zleceń, odpowiadania na pytania. Podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości bieżącego kontaktu z naszymi kontrahentami (tj. ich pracownikami/współpracownikami), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych.

Twoje dane mogą być również przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami mogącymi wyniknąć w związku z korzystaniem z usług świadczonych przez Centrum Medyczne «Twój Lekarz we Wrocławiu» lub jeśli jesteś osobą kontaktową dla nas u naszego kontrahenta w związku z umową z podmiotem, w którym pracujesz lub, który reprezentujesz, czyli naszym kontrahentem – jeżeli powstanie spór dotyczący umowy. W takim przypadku Twoje dane będą wykorzystywane w oparciu o konieczność realizacji prawnie uzasadnionego interesu Centrum Medycznego «Twój Lekarz we Wrocławiu» w postaci zabezpieczenia roszczeń, a więc na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, przez czas przewidziany przepisami prawa dotyczącymi przedawnienia roszczeń. Po tym okresie Twoje dane zostaną bezpowrotnie usunięte z bazy danych Centrum Medyczne «Twój Lekarz we Wrocławiu».

§ 3. Kto może mieć dostęp do Państwa danych?

Twoje dane mogą być przekazywane podmiotom zewnętrznym, w zakresie niezbędnym do realizacji powyżej wskazanych celów ich przetwarzania. Są to podmioty współpracujące z Centrum Medyczne «Twój Lekarz we Wrocławiu», tj. kancelarie prawne, podatkowe, podmioty świadczące usługi windykacyjne oraz podmioty świadczące usługi na rzecz Centrum Medyczne «Twój Lekarz we Wrocławiu» na podstawie odrębnie zawartych umów powierzenia (np. hostingodawca, podmioty zapewniające obsługę IT, agencje marketingowe). Państwa dane mogą być również przekazywane podmiotom uprawnionym do dostępu do nich zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego (np. policja). Dodatkowo, jeżeli wyrazisz na to zgodę lub tego będziesz żądać, Centrum Medyczne «Twój Lekarz we Wrocławiu» może udostępniać Twoje dane osobowe również innym podmiotom, upoważnionym przez Ciebie. Odbiorcy danych mogą mieć swoją siedzibę w państwie znajdującym się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), w tym jednak przypadku Centrum Medyczne «Twój Lekarz we Wrocławiu» zadba o zapewnienie odpowiedniego poziomu zabezpieczeń tak, by zapewnić ochronę osobie, której dane dotyczą. Transfer danych do państw poza EOG może mieć związek np.

 • z działaniami podejmowanymi na serwisach społecznościowych oraz wykorzystaniem wtyczek i innych narzędzi pochodzących z tych serwisów (m.in. Facebook, Twitter),
 • z wykorzystaniem narzędzi analitycznych i służących zanonimizowanemu śledzeniu zachowań użytkowników, w szczególności takich jak Google Analytics, Hotjar, Hellobar.

§ 4. Inne informacje

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem zawarcia umowy z Centrum Medyczne «Twój Lekarz we Wrocławiu» lub może być wymagane przepisami prawa – wszystko w zależności od usługi oraz zakresu świadczenia, jakie udziela Tobie Centrum Medyczne «Twój Lekarz we Wrocławiu». Każdorazowo poinformujemy Cię w odpowiedniej klauzuli informacyjnej o dobrowolności lub konieczności ujawnienia Centrum Medyczne «Twój Lekarz we Wrocławiu» danych osobowych.

Twoje prawa

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 1. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – jako że przetwarzamy Twoje dane w celach marketingowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu,
 2. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
 3. prawo wycofania zgody,
 4. prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
 5. prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
 6. prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych, tylko w sytuacji jeśli nie będziemy zobligowani przepisami prawa do ich przetwarzania,
 7. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
 8. prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe.

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym Inspektorem Ochrony Danych. Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Bezpieczeństwo danych

Zobowiązujemy się do ochrony Twoich danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności do ich nieujawniania osobom trzecim oraz do ich przetwarzania wyłącznie w celach określonych w niniejszej Polityce Prywatności. Dane osobowe są zabezpieczone przed bezprawnym udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osoby nieupoważnione, zniszczeniem, utratą, uszkodzeniem lub zmianą oraz przetwarzaniem niezgodnym z przepisami prawa powszechnie obowiązującego. Stosujemy odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu ochrony Twoich danych. Zaliczają się do nich wewnętrzne kontrole zebranych danych, procedury przechowywania i przetwarzania oraz fizyczne i informatyczne środki bezpieczeństwa mające na celu ochronę przed nieupoważnionym dostępem do systemów, w których przechowujemy dane osobowe. Przesyłanie danych osobowych i komunikacja z naszymi serwerami jest zaszyfrowana i odbywa się z użyciem protokołu SSL (Secure Socket Layer). Dostęp do danych osobowych przetwarzanych przez Centrum Medyczne «Twój Lekarz we Wrocławiu» zabezpieczony jest przed dostępem osób nieuprawnionych. Centrum Medyczne «Twój Lekarz we Wrocławiu» sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmian w treści Polityki Prywatności w sytuacji zmian w przepisach prawa polskiego lub wdrażania nowych rozwiązaniach technologiczno-informatycznych.

Zapisz się na wizytę

  Może Cię zainteresować

  © 2024 Centrum medyczne Wrocław — «Twój Lekarz we Wrocławiu» | Polityka Prywatności | Polityka Cookies